KLASYFIKACJA DIAGNOSTYCZNA DC:0-5
Klasyfikacja diagnostyczna zaburzeń psychicznych i rozwojowych w okresie niemowlęctwa i wczesnego dzieciństwa

 • Dodaj recenzję:
  • szt.
  • 80,00 zł 73,00 zł
  Oprawa: Miękka
  Format: 15.0x21.0cm
  Ilość stron: 326
  Rok wydania: 2022

  Co nowego w DC:0-5™?

  DC:0-5 zawiera opis zaburzeń pojawiających się w pierwszych 5 latach życia dziecka.

  DC:0-5 rozszerza kryteria diagnostyczne niektórych zaburzeń tak, aby obejmowały młodsze dzieci, a w niektórych przypadkach nawet niemowlęta przed ukończeniem pierwszego roku życia.

  DC:0-5 wprowadza nowe jednostki diagnostycznetakie jak: zaburzenie związane z określoną relacją, zaburzenie regulacji złości i agresji we wczesnym dzieciństwie, wczesne atypowe zaburzenie ze spektrum autyzmu.

  DC:0-5 zachowuje system wieloosiowej diagnozypozwalając na optymalne uwzględnienie szerokiego kontekstu w procesie diagnozy i oceny. Treść większości osi zmieniono w znacznym stopniu.

  Spis treści:
  Wprowadzenie do wydania polskiego
  Przedmowa
  Podziękowania
  Wprowadzenie
  Podsumowanie wprowadzonych w DC:0-5 zmian względem DC:0-3R
  Historia starań organizacji ZERO TO THREE, aby stworzyć klasyfikację diagnostyczną
  Początki DC:0-3
  Początki DC:0-3R
  Użyteczność DC:0-3R i potrzeba uaktualnienia
  Ocena, diagnoza i opis kliniczny
  Kulturowe aspekty diagnozowania zaburzeń u niemowląt i małych dzieci
  Poza DC:0-5

  Oś I – Zaburzenia kliniczne
  10 Zaburzenia neurorozwojowe
  10.1 Zaburzenie ze spektrum autyzmu (Autism Spectrum Disorder)
  10.2 Wczesne atypowe zaburzenie ze spektrum autyzmu (Early Atypical Autism Spectrum Disorder)
  10.3 Zaburzenie z deficytem uwagi i nadaktywnością (Attention Deficit Hyperactivity Disorder)
  10.4 Zaburzenie nadaktywności wieku poniemowlęcego (Overactivity Disorder of Toddlerhood)
  10.5 Globalne opóźnienie rozwojowe (Global Developmental Delay)
  10.6 Rozwojowe zaburzenie językowe (Developmental Language Disorder)
  10.7 Rozwojowe zaburzenie koordynacji ruchowej (Developmental Coordination Disorder)
  10.8 Inne zaburzenie neurorozwojowe w niemowlęctwie / wczesnym dzieciństwie (Other Neurodevelopmental Disorder of Infancy / Early Childhood)

  20 Zaburzenia Przetwarzania Sensorycznego

  20.1 Nadreaktywność sensoryczna (Sensory Over-Reactivity Disorder)

  20.2 Podreaktywność sensoryczna (Sensory Under-Reactivity Disorder)

  20.3 Inne zaburzenie przetwarzania sensorycznego (Other Sensory Processing Disorder)

  30 Zaburzenia lękowe
  30.1 Zaburzenia pod postacią lęku separacyjnego (Separation Anxiety Disorder)

  30.3 Zaburzenie pod postacią lęku społecznego (fobia społeczna) (Social Anxiety Disorder (Social Phobia))

  30.3 Zaburzenie pod postacią lęku uogólnionego (Generalized Anxiety Dsorder)

  30.4 Mutyzm wybiórczy (Selective Mutism)

  30.5 Zaburzenie pod postacią zahamowania w obliczu nowości (Inhibition to Novelty Disorder)

  30.6 Inne zaburzenie lękowe w niemowlęctwie / wczesnym dzieciństwie (Other Anxiety Disorder of infancy / Early Childhood)

  40 Zaburzenia nastroju

  40.1 Depresja wczesnodziecięca (Depressive Disorder of Early Childhood)

  40.2 Zaburzenie regulacji złości i agresji we wczesnym dzieciństwie (Disorder of Disregulated Anger and Aggression of Early Childhood)

  40.3 Inne zaburzenie nastroju we wczesnym dzieciństwie (Other Mood Disorder of Early Childhood)

  50 Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i pokrewne

  50.1 Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (Obsessive Compulsive Disorder)

  50.2 Zespół Tourette’a (Tourette’s Disorder)

  50.3 Tiki ruchowe lub głosowe (Motor or Vocal Tic Disorder)

  50.4 Trichotillomania (Trichotillomania)

  50.5 Patologiczne skubanie skóry we wczesnym dzieciństwie (Skin Picking Disorder of Infancy / Early Childhood)

  50.6 Inne zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne lub pokrewne (Other Obsessive Compulsive and Related Disorders)

  60 Zaburzenia snu, odżywiania się i zaburzenia związane z płaczem

  Zaburzenia snu (Sleep Disorders)

  60.1 Zaburzenie zasypiania (Sleep Onset Disorder)

  60.2 Wybudzanie się w nocy (Night Waking Disorder)

  60.3 Częściowe przebudzanie się (Partial Arousal Sleep Disorder)

  60.4 Koszmary senne we wczesnym dzieciństwie (Nightmare Disorder of Early Childhood)

  Zaburzenia odżywania w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie (Eating Disorders of Infancy / Early Childhood)

  60.5 Przejadanie się (Overeating Disorder)

  60.6 Niedojadanie (Undereating Disorder)

  60.7 Atypowe zaburzenia odżywiania się (Atypical Eating Disorder)

  Nadmierny płacz w niemowlęctwie i wczesnym dzieciństwie (Crying Disorder of Infancy / Early Childhood)

  60.8 Nadmierny Płacz (Excessive Crying)

  60.9 Inne zaburzenie snu, odżywiania się lub związane z nadmierną płaczliwością (Other Sleep, Eating and Excessive Crying Disorder of Infancy / Early Childhood)

  70 Zaburzenia związane z traumą, stresem i deprywacją

  70.1 Zaburzenie po Stresie Traumatycznym (Posttraumatic Stress Disorder)

  70.2 Zaburzenie adaptacyjne (Adjustment Disorder)

  70.3 Powikłana żałoba w niemowlęctwie / wczesnym dzieciństwie (Complicated Grief Disorder of Infancy / Early Childhood)

  70.4 Reaktywne zaburzenie przywiązania (Reactive Attachment Disorder)

  70.5 Rozhamowane zaangażowanie społeczne (Disinhibited Social Engagement Disorder)

  70.6 Inne zaburzenie związane z traumą, stresem i deprywacją w niemowlęctwie / wczesnym dzieciństwe (Other Trauma, Stress, and Deprivation Disorder of Infancy / Early Childhood)

  80 Zaburzenia relacji

  80.1 Specyficzne zaburzenie relacij (Relationship Specific Disorder of Infancy / Early Childhood)

  Oś II – Kontekst relacyjny

  ADAPTACJA W RELACJI OPIEKUN – NIEMOWLĘ / MAŁE DZIECKO
  Poziomy adaptacyjnego funkcjonowania – wymiar sprawowania opieki

  ŚRODOWISKO OPIEKUŃCZE A ADAPTACJA NIEMOWLĘCIA / MAŁEGO DZIECKA
  Poziomy adaptacyjnego funkcjonowania – środowisko opiekuńcze

  Oś III – Choroby i problemy zdrowotne

  Oś IV – Stresory psychospołeczne i środowiskowe

  LISTA STRESORÓW PSYCHOSPOŁECZNYCH I ŚRODOWISKOWYCH NIEMOWLĘCIA/ MAŁEGO DZIECKA

  Oś V – Kompetencja rozwojowa

  OCENA KOMPETENCJI ROZWOJOWEJ – PODSUMOWANIE

  Załącznik A
  Kamienie milowe w rozwoju i ocena kompetencji
  Załącznik A
  Bibliografia
  Załącznik B
  Proces rewizji i uaktualniania DC:0-3R
  Rewizja i uaktualnianie DC:0-3R
  Wyniki ankiety użytkowników
  Wersja robocza i dalsze modyfikacje
  Załącznik C
  Zespół autorów klasyfikacji – ZERO TO THREE Diagnostic Classification Task Force (DC:0-3) and Revision Task Force (DC:0-3R)

  Słownik

  Bibliografia