Regulamin

REGULAMIN KSIĘGARNI INTERNETOWEJ

IMAGO MAGDALENA ŻYLICZ

 

 § 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży towarów w Internetowej Księgarni Terapeutycznej w tym warunki zawiązywania i rozwiązywania umów oraz tryb postępowania reklamacyjnego, w przypadku nabywania towarów przez Konsumentów i innych Użytkowników.
 2. Internetowa Księgarnia Terapeutyczna prowadzona jest przez przedsiębiorstwo IMAGO Magdalena Żylicz z siedzibą przy ul. Hestii 9, 80-299 Gdańsk, NIP 5841581050 REGON 192804330.
 3. IMAGO Magdalena Żylicz jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

 

§ 2

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1)      Księgarni – należy przez to rozumieć Internetową Księgarnię Terapeutyczną prowadzoną przez IMAGO Magdalena Żylicz;

2)      Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną dokonującą zakupu towarów od Księgarni w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3)      Użytkowniku – należy przez to rozumieć Konsumenta lub inny podmiot korzystający z Serwisu;

4)      Serwisie – należy przez to rozumieć prowadzoną przez Księgarnię platformę sprzedażową, która działa pod domenami www.terapeutyczna.pl oraz www.psychoanalityczna.pl.

 

 § 3

WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM

 1. Serwis umożliwia zamówienie produktów przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego oprogramowania, w postaci przeglądarek internetowych, które akceptują pliki typu cookies, np.: przeglądarka FireFox wersja 3 lub nowsze, Opera wersja 9 lub nowsze, Chrome wersja 10 lub nowsze, Internet Explorer wersja 7 lub nowsze, Safari. Przeglądarki muszą zawierać zainstalowane najnowsze   wersje JAVA i FLASH. Rozdzielczość serwisu jest optymalna w ustawieniach 1024 px. Wszelkie oprogramowanie innych firm, może mieć wpływ na poprawne funkcjonowanie sklepu i należy je wyłączyć.
 2. Księgarnia nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub ograniczenia techniczne, które występują w sprzęcie komputerowym lub oprogramowaniu używanym przez użytkownika, a które uniemożliwiają lub utrudniają użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 3. Księgarnia oświadcza, że w ramach świadczenia usług opisanych w Regulaminie, Użytkownik ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.

§ 4

OGÓLNE ZASADY SPRZEDAŻY TOWARÓW

 1. Sprzedaż towarów przez Księgarnię odbywa się 24 godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu.
 2. Księgarnia oferuje sprzedaż detaliczną książek oraz filmów na płytach DVD.
 3. Zdjęcia produktów wraz z określeniem ich ceny i specyfikacji stanowią ofertę handlową ważną do czasu wyczerpania zapasu danego tytułu w magazynie.
 4. Podane ceny, są cenami brutto w walucie polskiej PLN i zawierają podatek VAT w wysokości odpowiednio 5% lub 23%.
 5. Warunkiem dokonania zakupu towarów w Księgarni jest zapoznanie się i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 5

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Klient wybiera towar z oferty Księgarni za pośrednictwem Serwisu i składa zamówienie po dodaniu go do koszyka.
 2. Cena wyświetlana przy tytule jest ceną brutto, jednak nie obejmuje opłaty za dostawę.
 3. Koszt dostawy jest doliczany do wartości zakupionego towaru zgodnie z wybranym sposobem dostawy i pojawia się w koszyku zamówień.
 4. Zakup dokonywany jest poprzez kliknięcie „Zamów”.
 5. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i cena dostawy.
 6. Nazwy producentów i marki należą do ich właścicieli i prezentowane są w Księgarni wyłącznie w celach informacyjnych.

 

§ 6

ZASADY ZAPŁATY CENY

 1. Księgarnia akceptuje następujące formy płatności:
 1. a)      Przelewem
 2. b)      Płatność PayU
 3. c)      Płatność przy odbiorze (przesyłka pobraniowa)
 1. Przelewu należy dokonać na rachunek bankowy IMAGO Magdalena Żylicz:

Nr rachunku bankowego Inteligo: 50 1020 5558 1111 1386 0670 0007

 1. Konsument może wybrać formę dowodu zakupu, w postaci faktury elektronicznej, papierowej, paragonu, rachunku - w takim przypadku zobowiązany jest wskazać żądane w formularzu dane, niezbędne do wystawienia dokumentu.

 

 § 7

ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania do momentu wyczerpania zapasów w magazynie.
 2. Przesyłka zostanie wysłana niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 72 godzin liczonych w zależności od wybranej formy płatności:
  1. Przelewem – od potwierdzenia skompletowania zamówienia, jednak nie wcześniej niż od wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Księgarni.
  2. Płatności PayU oraz płatność przy odbiorze – od zakończenia procesu zamówienia.
  3. Księgarnia dokłada starań, by zamówienie zostało zrealizowane niezwłocznie jednak łączny  termin realizacji zamówienia, licząc od chwili wskazanej w § 7 ust. 2 lit a) albo b), może wynieść do 10 dni roboczych.
  4. Dostawa zakupionych produktów odbywa się poprzez wysłanie za pomocą wybranej opcji przewoźnika, na podany w formularzu zamówienia adres.
  5. Księgarnia nie realizuje wysyłki poza granice Polski.

 

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni.

Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy.

Za dzień wydania rzeczy uznaje się dzień dostarczenia jej do Konsumenta.

Do zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie podpisanego oświadczenia przed jego upływem.

Odstępując od umowy Konsument zobowiązany jest dokonać zwrotu towaru do Księgarni.

W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy Księgarnia gwarantuje zwrot ceny towaru oraz kosztów przesyłki.

Koszt odesłania towaru do Księgarni, w przypadku odstąpienia od umowy, nie podlega zwrotowi.

W przypadku odstąpienia od umowy Księgarnia dokona zwrotu świadczeń Konsumenta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie czternastu dni od dnia odstąpienia od umowy.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach wskazanych w art. 10 ust. 3. ustawy, o której mowa w § 8 ust. 1 Niniejszego Regulaminu. W zakresie działalności Księgarni szczególne znaczenie ma zapis przywołanego art. 10 ust. 3. punkt 2) wyłączający prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość w wypadkach dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

 

 § 9

PROCEDURA REKLAMACYJNA

 1. Księgarnia odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
 2. W przypadku wad lub niezgodności towaru z umową, Konsumentowi przysługuje uprawnienie do reklamacji towaru poprzez zawiadomienie sprzedającego drogą poczty elektronicznej na adres e-mail ksiegarnia@terapeutyczna.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Serwisu: IMAGO Magdalena Żylicz, ul. Hestii 9, 80-299 Gdańsk.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
 • imię i nazwisko
 • adres do korespondencji (również adres e-mail oraz numer telefonu)
 • przedmiot reklamacji
 • przyczynę reklamacji
 1. Reklamacje rozpatrywane będą przez Księgarnię niezwłocznie od daty jej otrzymania.
 2. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Księgarnia poinformuje Konsumenta na adres e-mail, wskazany w zgłoszeniu reklamacyjnym, a w przypadku korespondencji listownej – na adres wskazany przez Użytkownika.
 3. W razie uwzględnienia reklamacji, Księgarnia zobowiązuje się uzgodnić termin i tryb wymiany lub naprawy towaru będącego przedmiotem reklamacji.
 4. W przypadku uwzględnienia reklamacji Konsumentowi zostanie zwrócony koszt nadania reklamowanego towaru.

 

 § 10

OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Księgarnia jako administrator danych osobowych, chroni dane osobowe Użytkowników. Podane przez Użytkownika dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla celów określonych w Regulaminie w celu realizacji złożonego zamówienia oraz celów określonych w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem:

www.terapeutyczna.pl/webpage/polityka-prywatnosci-8.html

 

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia udostępnienia w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna dla Użytkownika w zakładce Regulamin www.terapeutyczna.pl/webpage/regulamin.html
 2. Księgarnia zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. O treści zmian niniejszego Regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony w formie elektronicznej, na 30 dni przed wejściem w życie zmian.
 3. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu, będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego (t.j.: Dz. U. 2014 r. poz. 121), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. 2013 r. poz. 1422), ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. 2012 poz. 1225), ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176), a także ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).